logo
Lịch
Trình
Quỷ Cốc Toán Mệnh
Bát Tự
Tử Vi
Bói Dịch
Quan Đế Linh Xâm
Thông Tin
Làm thẻ hội viên
Trang Nhà
Diễn đàn
Nội Quy

Quan Đế Linh Xâm

Tác giả: LÊ VĂN NHÀN

  Lời Vái Xin Xâm:

Sắc phong trung nghĩa nhơn dõng, Quan Thánh Đế Quân.
Sắc phong trung nghĩa oai hiển Quan Bình Thái Tử.
Sắc phong oai hiển trung dõng Châu Thương Đại Tướng Quân.
Cữu Thiên phụ ngươn hóa Trương Tiên Đại Đế.
Đô Thiên ứng hóa, Vương Linh Quan, Thiên Quân, linh ứng chứng chiếu thành tâm.
Vái tỉnh ... quận ... làng... tổng... tên họ tuổi mình.

  Xin quẻ về sự gì:

Gia đạo; công danh; kiện thưa; cầu tài; thương mãi; hôn nhân; cầu quan; xuất hành; làm nhà; dời chỗ; mất đồ; chiếm bịnh; coi tốt xấu thì biết. Xâm chữ, xâm nghĩa, bài giải đành rành, xem qua hiểu ngay.