logo
Powered by Jitbit Forum free trial version.
Trang Chủ Diễn Đàn Chủ Đề Mới Bài Mới Tìm Kiếm Trợ Giúp  

Quỷ Cốc Toán MệnhLàm thẻ hội viên | Quên Mật Mã
Lịch
Trình
Quỷ Cốc Toán Mệnh
Bát Tự
Tử Vi
Bói Dịch
Quan Đế Linh Xâm
Thông Tin
Làm thẻ hội viên
Trang Nhà
Diễn đàn
Nội Quy
Messages in this topic - RSS

Trang Nhà » Nghiên Cứu Khổng Minh Thần Toán » BÍ BẢN GIA CÁT THẦN SỐ

Nghiên cứu và thảo luận về Khổng Minh Thần Toán.
7/31/2013 5:20:35 PM

Tam Thai
Tam Thai
Moderator
Posts: 94
秘 本 諸 葛 神 數
BÍ BẢN GIA CÁT THẦN SỐ


Dịch: Ban Dịch Thuật Quỷ Cốc Toán Mệnh


(孔 明 神 卦)
(Khổng Minh Thần Quái)


本篇相傳為漢諸葛武侯所作, 共有三百八十四簽,按三百八十四爻, 其中句法,長短不一,寓意深遠,變化無窮,判斷吉凶, 如應斯響,惟願占者誠心禱告,無不靈驗如神,慎勿以兒戲為之,致損此書之價值也。 本篇相伝為漢諸葛武侯所作,共有三百八十四簽,按三百八十四爻,其中句法,長短不一,寓意深遠,變化無窮,判斷吉兇,如應廝響,惟愿佔者誠心禱告,無不靈驗如神,愼勿以儿戲為之,緻損此書之价值也。


Bản thiên tương truyền vị hán Gia Cát Võ Hầu sở tác
Cộng hữu tam bách bát thập tứ thiêm án tam bách bát thập tứ hào
Kỳ trung câu pháp trường đoản bất nhất, ngụ ý thâm viễn biến hóa vô cùng
Phán đoán cát hung như ứng tư hưởng duy nguyện
Chiêm giả thành tâm đảo cáo vô phi linh nghiệm như thần
Thận vật dĩ nhi huy vị chi trí tổn thử thư chi giá trị dã

Bản sách này được truyền lại từ vị Gia Cát Võ Hầu đời Hán sáng tác.
Có tất cả ba trăm tám mươi bốn lời giải từ 384 hào
Những câu đoán dài ngắn không đều nhau, ý nghĩa thâm sâu biến hóa vô cùng
Phán đoán việc lành dữ ứng với cảm xúc khi cầu nguyện
Cần phải thành tâm khẩn cầu thì mới linh nghiệm như thần
Xin tôn trọng kẻo mất giá trị của thư sách này

占法 Chiêm Pháp
報字 Bói Chữ

凡占卦者,必先報字,不拘何字,以三字為度,不可報四字,亦不可報二字

Phàm chiêm quái giả tất tiên báo tự
Bất câu hà tự dĩ tam tự
Vi độ đạc bất khả báo tứ tự diệc bất khả báo nhị tự.

Người gieo quẻ trước tiên phải xưng tên
Khẩn cầu xong chọn 3 chữ
Không chọn bốn chữ cũng không chọn 2 chữ


計算
Kế toán
Cách tính toán

將所報之字,先寫於紙上,數其筆劃,以便查字,其法有三:
Tương sở báo chi tự tiên tả ư chỉ thượng số kì bút hoạch dĩ tiện tra tự kỳ pháp hữu tam:
Căn cứ vào số nét bút của ba chữ đã chọn để tính cho ra con số. Cách tính gồm có ba bước:

一.一字作百數,第二字作十數,第三字作個數。
Nhất . Đệ nhất tự tác bách số, đệ nhị tự tác thập số, đệ tam tự tác cá số.
1 - Chữ thứ nhất lấy làm hàng trăm, chữ thứ nhì lấy làm hàng chục, chữ thứ ba lấy làm hàng đơn vị.

例如報佑咱統三字
佑字筆劃作百數
咱字筆劃作十數
統字筆劃作個數
餘仿此舉例如下


Lệ như báo Hữu Gia Thống tam tự
Hữu tự bút hoạch tác bách số
Gia tự bút hoạch tác thập số
Thống tự bút hoạch tác cá số
Dư phỏng thử cử lệ như hạ:


Thí dụ như ba chữ Hữu Gia Thống.
Đếm nét bút của chữ Hữu lấy làm hàng trăm.
Đếm nét bút của chữ Gia lấy làm hàng chục.
Đếm nét bút của chữ Thống lấy làm hàng đơn vị.
Cứ vậy mà tính ra như ví dụ như dưới đây:

佑:百位
Hữu: bách vị
Hữu: thuộc số hàng trăm

咱 :十位
Gia: thập vị
Gia: thuộc số hàng chục

統:個位
Thống: cá vị
Thống: thuộc số hàng đơn vị

二.凡字笔划, 在九笔以内者照算, 在十笔以外者, 减十笔算, 二十笔同 , 若恰在十笔或二十笔, 俱照零笔计算。 例如佑咱统三字, 一佑字七笔, 咱字九笔, 俱照算, 统字十二笔, 则减去十笔, 照二笔算。 馀仿此。
举例如下:


Nhị .Phàm tự bút họa, tại cửu bút dĩ nội giả chiếu toán, tại thập bút dĩ ngoại giả, giảm thập bút toán, nhị thập bút đồng, nhược kháp tại thập bút hoặc nhị thập bút, câu chiếu linh bút kế toán. Lệ như hữu cha thống tam tự, nhất hữu tự thất bút, cha tự cửu bút, câu chiếu toán,thống tự thập nhị bút, tắc giảm khứ thập bút, chiếu nhị bút toán. Dư phảng thử.
Cử lệ như hạ:


佑: 百 七
Hữu:bách thất

咱: 十 九
Gia:thập cửu

统: 个 十二 – 十 = 二
Thống:cá thập nhị – thập = nhị

2 - Thông thường chỉ lấy 9 nét chữ để tính, nếu chữ có hơn 10 nét thì bớt đi 10 nét, chữ có hơn 20 nét cũng vậy, nếu như chữ có đúng 10 hay 20 nét đều lấy số 0 mà tính. Thí dụ như ba chữ hữu giaa thống thì chữ thứ nhất (hữu tự) có 7 nét; chữ thứ hai (cha tự) có 9 nét, thì hai chữ này đều tính đủ số các nét trong chữ. Còn chữ thứ ba (thống tự) lại có đến 12 nét, tức phải bớt đi 10 nét, nên chỉ dùng con số 2 mà tính. Ngoài ra cứ theo cách này mà tính.

Thí dụ như sau đây:

Hữu: 7 thuộc hàng trăm
Gia: 9 thuộc hàng chục
Thống: chữ này có 12 nét bớt 10 còn lại 2 thuộc hàng đơn vị

三.此 书照大易三百八十四爻, 作为三百八十四签, 所报之字笔划以三百八十四为度。 过於三百八十四, 则须减去三百八十四计算, 减后仍多, 再减之, 必减至不过三百八十四为止, 假如佑咱统三字, 为七百九十二数, 减去三百八十四为四百零八数, 仍过法数须再减三百八十四, 为二十四即照二十四查馀仿, 此举例如下:

Tam: Thử thư chiếu đại dịch tam bách bát thập tứ hào, tác vi tam bách bát thập tứ thiêm, sở báo chi tự bút họa dĩ tam bách bát thập tứ vi độ. Quá ư tam bách bát thập tứ, tắc tu giảm khứ tam bách bát thập tứ kế toán, giảm hậu nhưng đa, tái giảm chi, tất giảm chí bất quá tam bách bát thập tứ vi chỉ, giả như hữu cha thống tam tự, vi thất bách cửu thập nhị số, giảm khứ tam bách bát thập tứ vi tứ bách linh bát số, nhưng quá pháp số tu tái giảm tam bách bát thập tứ, vi nhị thập tứ tức chiếu nhị thập tứ tra dư phảng.

Thử cử lệ như hạ:


报字 佑咱统
Báo tự Hữu Gia Thống

总数 七九二
Tổng số thất cửu nhị

减去 三八四
Giảm khứ tam bát tứ

存 四零八
Tồn tứ linh bát

再减 三八四
Tái giảm tam bát tứ

存 二四
Tồn nhị tứ

查签
Tra thiêm

数已计定, 即可查签
Số dĩ kế định,tức khả tra thiêm.

3 - Đây là cách viết thay thế cho 384 hào trong quẻ Dịch, từ đó mà có 384 cách đo lường qua nét chữ. Nếu vượt hơn 384 thì giảm bớt 384 rồi mới tính, nếu đã giảm rồi mà vẫn còn nhiều (hơn 384) thì lại giảm bớt tiếp tục, tức là cứ giảm cho đến khi không hơn 384 mới ngừng, giả sử như 3 chữ hữu gia thống là 792, trừ bớt 384 còn lại là 408, vẫn còn cao phải trừ bớt thêm một lần 384 nữa, giờ còn lại 24, cứ vậy mà tìm ra những con số khác.

Thí dụ như sau đây:

Kết quả ba chữ Hữu Gia Thống là:
Tổng số là 792 trừ bớt 384 còn lại 408
792 - 384 = 408
Lại trừ bớt 384 còn lại 24
408 - 384 = 24

Số 24 này tức là con số tính được dùng để tra tìm.edited by Tam Thai on 7/31/2013
0 Liên kết
6/5/2014 4:57:23 PM

Tam Thai
Tam Thai
Moderator
Posts: 94
Quẻ số 001 – THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Càn
Động hào Nhất
Ngoại quái: Càn
Nội quái: Càn

Nguyên văn:

天 門 一 樹 榜
預 定 奪 標 人
馬 嘶 芳 草 地
秋 高 聽 鹿 鳴


Thiên-môn nhất thụ bảng.
Dự định đoạt tiêu nhân.
Mã tê phương thảo địa.
Thu cao thính lộc minh


Dịch:

Cửa Trời treo bảng đề danh.
Định người tài ba xuất chúng.
Ngựa hí trên đồng cỏ thơm.
Thu qua nghe tiếng nai kêu

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

Lời quẻ nói “Tiềm long, vật dụng.” (Rồng lặn, tạm thời chớ có hành động).
Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này cầu việc gì cũng may mắn, cũng toại nguyện, vì câu thứ ba ví người bói quẻ giống như “ngựa hí trên đồng cỏ thơm” và câu thứ tư còn nói thêm rằng “thu gần qua, nghe tiếng nai kêu”. Mùa thu là ảm đạm, đã gần qua; “lộc” cũng là nai, cũng tượng trưng cho “tài lộc:. Ý quẻ muốn nói tài lộc sắp đến. Cầu danh, cầu việc đều thành.

Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nai”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa.

Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy.

Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa..
edited by Tam Thai on 6/5/2014
+3 Liên kết
7/16/2014 9:12:03 AM

Tam Thai
Tam Thai
Moderator
Posts: 94
Quẻ số 002 – THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Càn
Động hào Nhị
Nội quái: Càn
Ngoại quái: Càn

Nguyên văn:

地 有 神 。 甚 威 靈
興 邦 輔 國 。尊 主 庇 民


Địa hữu Thần.
Thậm uy-linh
Hưng bang phụ quốc
Tôn Chúa tý dân


Đất có thần
Thật hiển linh
Nước nhà hưng thịnh
Phò Vua độ dân

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

Lời quẻ nói “Hiện long tại điền, lợi hiện đại nhân” (Rồng hiện ra ở ruộng, bậc đại nhân nên xuất hiện để thi thố.)
Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ mưu tính bất cứ việc gì đều được vừa ý. Người được quẻ này, muốn xem về công việc làm ăn thì sự nghiệp vững bền, cầu tài thì có tiền, cầu danh thì được lên chức, cầu duyên thì được toại long. Dù quẻ rất tốt, nhưng cũng cần phải cố gắng mới được.

Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng.
Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm.

Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu.
Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố gắng.
0 Liên kết
7/16/2014 9:21:16 AM

Tam Thai
Tam Thai
Moderator
Posts: 94
Quẻ số 003 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Càn
Động hào Tam
Nội quái: Càn
Ngoại quái: Càn

Nguyên văn:

長 安 花 。不 可 及
春 風 中 。馬 蹄 疾
急 早 加 鞭 。驟 然 生 色


Trường An hoa. Bất khả cập .
Xuân phong trung. Mã đề tật.
Cấp tảo gia tiên. Sậu nhiên sinh sắc.


Dịch nghĩa:

Hoa Trường An tuyệt sắc
Gió xuân vó ngựa dồn
Vung roi giục đến sớm
Hương sắc nở huy-hoàng

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

Lời quẻ nói “Quân tử Chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược, lễ vô cữu” (Người quân tử suốt ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, chiều tối đến mà vẫn còn lo lắng, tuy ở cảnh nguy nhưng không tai vạ).

Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này phải cố hết sức để tiến lên, Nếu chỉ ỷ than cậy thế, không lo làm việc thì chẵng những không tiến mà còn lùi nữa là khác. Việc mưu cầu tuy còn xa xôi, nhưng đã định làm thì nên gấp rút thực hiện, đừng chần chờ kẻo lỡ dịp may. Nên làm ăn ở nơi xa, cần trì chí, Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thể đạt được một nửa và phải gắng sức.

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác.

Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin.

Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành.

Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chỗ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần kiên nhẩn. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thể đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới xong..
edited by Tam Thai on 7/16/2014
0 Liên kết
7/16/2014 9:38:09 AM

Tam Thai
Tam Thai
Moderator
Posts: 94
Quẻ số 004 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Càn
Động hào Tứ
Nội quái: Càn
Ngoại quái: Càn

Nguyên văn:

春 花 嬌 媚。不 禁 雨 打 風 飄
秋 菊 幽 芳。反 耐 霜 凌 雨 傲


Xuân hoa kiều mỵ
Bất cấm vũ đả phong phiêu
Thu cúc phân phương.
Phản nại sương lăng tuyết ngạo.Dịch nghĩa:
Hoa xuân yêu kiều.
Đâu ngại mưa dồn gió dập.
Cúc thu thơm ngát.
Nào quản sương tuyết dãi-dầu.


Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

Lời quẻ nói “Hoặc dược tại uyên.” (Như con rồng vùng vẫy nơi vực sâu.)

Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về người có chí lớn muốn đắc ý phải đợi lúc về già. Hai câu “Hoa mùa xuân rất xinh đẹp, nhưng không cấm được gió dập mưa vùi.” là có ý nói cho dù là kẻ tài năng cũng không chịu nổi “gió mưa dập vùi”. Hơn nữa, lời quẻ nói người quân tử giống như con rồng đang vùng vẫy ở chố vực sâu, ý nói cuộc đời phong trần lắm gian nan lận đận. Cầu tài nên chờ đợi thời vận chưa tốt lắm.

Quẻ này chủ đại khí vãn thành, người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Ví thử lúc thanh xuân đã đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần, Vương Bột đời Đường mà thôi. Vũ đả phong phiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương.

Người cầu được quẻ này, muốn cầu xin việc gì, hãy nên hoãn lại, hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi, chẳng sợ tuyết sương gì cả. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời, đừng nên quá nóng, dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn, vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho, hương sắc tốt tươi, chờ đợi là tốt, nhứt là thay đổi chổ ở, nơi làm càng không nên nóng ruột.

Quẻ dạy: Nhẫn nại! Bôn ba chẳng qua thời vận. Công danh tiền bạc như mây nổi giữa trời, hơi nào phải lụy. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh, Cam La 12 tuổi đã nên phận, thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. Chưa tốt lắm.


.
edited by Tam Thai on 7/16/2014
0 Liên kết
1/27/2015 2:11:40 PM

Tam Thai
Tam Thai
Moderator
Posts: 94
Quẻ số 005 - THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Càn
Động hào Ngũ
Nội quái: Càn
Ngoại quái: Càn

Nguyên văn:

春 雷 震 。夏 風 巽
臥 龍 起 。猛 虎 驚
風 雲 會 合。救 濟蒼 生


Xuân lôi Chấn. Hạ phong Tốn.
Ngoạ long khởi. Mãnh hổ kinh.
Phong vân hội họp. Cứu tế thương sinh.


Dịch nghĩa:

Xuân lôi chấn động. Gió Hạ ôn hoà.
Rồng vàng khởi dậy. Hỗ dữ hoảng kinh.
Gió mây hội họp. Cứu giúp sinh linh.


Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

Lời quẻ nói “Phi Long tại thiên, lợi hiện đại nhân.” (Rồng bay trên trời, bậc đại nhân nên xuất hiện.)
Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này nói đã đến thời cơ hành động, vận đã đến lúc hành thông. Cũng là lúc cho bậc đại nhân làm việc giúp đời. Vì vậy mọi mưu cầu ắt được toại nguyện. Cầu tài, cầu danh tốt nhất, nếu chờ ngày Dần, ngày Thìn thì tốt hơn.

Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động, Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát, nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Thuận theo thì khá, ngược lại ắt mệt đó.

Quẻ này tốt lắm. Vận thời sắp đến lúc hanh thông, vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động, mùa hạ có gió đông, đó là hiện tượng của trời đất giao thái, thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây, mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ, và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. Hơn nữa, Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng, thanh bình an vui. Cho nên người cầu xin được quẻ này, sở cầu mưu ắt được toại nguyện.

Tuy nhiên, thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên, như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp, mới là dịp may thành đạt” vậy.

Quẻ dạy: Cầu tài, cầu danh thì tốt nhất, nếu cần chờ ngày Dần, ngày Thìn thì đẹp hơn. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp.
0 Liên kết
3/1/2015 5:46:55 PM

tigrebach772
tigrebach772
Posts: 1
Các quẻ tiếp theo làm sao đọc ? xin hướng dẫn giúp . cám ơn .
0 Liên kết
3/3/2015 8:10:37 PM

Tam Thai
Tam Thai
Moderator
Posts: 94
Từ từ sẽ đăng tiếp

Tam Thai
0 Liên kết

Trang Nhà » Nghiên Cứu Khổng Minh Thần Toán » BÍ BẢN GIA CÁT THẦN SỐ