logo
Powered by Jitbit Forum free trial version.
Trang Chủ Diễn Đàn Chủ Đề Mới Bài Mới Tìm Kiếm Trợ Giúp  

Quỷ Cốc Toán MệnhLàm thẻ hội viên | Quên Mật Mã
Lịch
Trình
Quỷ Cốc Toán Mệnh
Bát Tự
Tử Vi
Bói Dịch
Quan Đế Linh Xâm
Thông Tin
Làm thẻ hội viên
Trang Nhà
Diễn đàn
Nội Quy
Messages in this topic - RSS

Trang Nhà » Nghiên Cứu Mai Hoa Dịch Số » Giáp Ngọ / Dự đoán theoMa Trận

Nơi nghiên cứu và thảo luận về Mai Hoa Dịch Số.
3/21/2014 11:04:00 PM

Minhthuong236
Minhthuong236
Posts: 55
Giáp Ngọ / Dự đoán theo
Ma Trận
Năm 2014, đòi hỏi tu thân Đức Tin,
Nội Lực (tự tin) mạnh và chắc chắn,
để dịch biến 014 thành 514 ( đức
tin âm thành đức tin dương, tĩnh
thành động).
Quẻ 514 cùng lúc vận động hai
trục: 5-1-9 ( Đức tin-Sự Nghiệp-
Danh Vọng), và trục 5-4-6 ( Đức
Tin-Phú Quí- Quí Nhân). Sau đó
ma trận vận động toàn diện.
Từ ma trận Thượng 514, ta có ma
trận Hạ (514-384 = 130). Ma trận
130, Đức tin ở trạng thái âm, tĩnh
(số 0), cần dụng biến Đức tin
dương, động, nghĩa là mọi việc
không chỉ ở trạng thái nghĩ, nói, mà
phải ở trạng thái hành động, thực
hiện. Khi hành động (dịch biến) thì
ma trận 130 = 135. Ma trận 135
vận động cùng lúc hai trục 1-5-9
( Sự nghiệp/ Đức tin/ Danh Vọng)
và trục 5-3-7 ( Đức tin/ Gia đình/
Tử tức). Sau đó ma trận vận động
toàn diện
Xem xét cả hai ma trận Thượng và
Hạ, nhận thấy vấn đề Đức tin
(động) là vấn đề cốt lõi của thành
bại (hung,cát) năm Giáp Ngọ. Hành
động, hành động và hành động
(chính xác, minh bạch và dũng
cảm) nhất định thành tựu điều
mong muốn. Mong muốn được thể
hiện trên các lĩnh vực: Cả hai quẻ
Thượng và Hạ đều nhấn mạnh sự
thành công của Sự Nghiệp và Danh
Vọng. Quẻ Thượng diễn giải sự
thành công ấy bằng Phú quí và May
mắn. Quẻ Hạ diễn giải sự thành
công phục vụ cho Gia đình/ Tử
tức-Tương lai. Khảng quyết thành
công trên ăn cứ nào? Can cứ cả hai
quẻ Thượng và hạ Ma trận đều vận
động toàn diện.
0 Liên kết
3/22/2014 1:08:30 AM

begaidii
begaidii
Posts: 77
nói về ai vậy
0 Liên kết
3/22/2014 1:18:48 AM

Minhthuong236
Minhthuong236
Posts: 55
Anh đùa đấy! Quẻ này dành chung cho tất cả
edited by Minhthuong236 on 3/22/2014
0 Liên kết
3/22/2014 2:00:59 AM

begaidii
begaidii
Posts: 77
nói về ngan à

thế đoạn trên nghĩâ là gì vậy ?
0 Liên kết

Trang Nhà » Nghiên Cứu Mai Hoa Dịch Số » Giáp Ngọ / Dự đoán theoMa Trận